A partir de 0 años

Suggeriments i activitats per fomentar el llenguatge en els infants de 0 a 3 anys

jueves, 15 noviembre 2018 | A partir de 0 años, Otros | No hay comentarios

El llenguatge verbal o parla és fonamental en el desenvolupament de l’infant i té una funció de comunicació, socialització i autocontrol de la pròpia conducta, per la qual cosa es converteix en un instrument important en la seva activitat cognoscitiva.

Des de les primeres setmanes de vida, els infants interpreten les mirades, els somriures i els rostres de les persones que hi ha al seu voltant i necessiten comunicar-se amb els adults que els envolten, de manera que s’esforcen per reproduir els sons que senten. Aquest esforç variarà en funció de la motivació i la gratificació que rebi de l’entorn.

El nen o la nena necessita estimulació per iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua, i aprèn a parlar si està envoltat d’adults que li parlen. Així doncs, l’adult esdevé el model d’aprenentatge que l’estimula a utilitzar el llenguatge com un instrument per comunicar-se. Per això és fonamental l’estimulació adequada en el desenvolupament del llenguatge per tal que prengui consciència i, més endavant, parli amb èxit. Els exercicis diaris des d’edats primerenques afavoreixen el desenvolupament de la parla.

Parlem… és una nova col·lecció que desenvolupa el llenguatge, fomenta l’observació i estimula la imaginació dels més menuts d’una manera divertida. Situacions com un passeig pel parc o les rutines prèvies a l’hora d’anar al llit ofereixen una conversa que motiva l’infant a parlar i fa les seves primeres associacions d’imatges, sons i paraules. Els seus autors són especialistes en Llenguatge Infantil.

     

 

Suggeriments:

 • Parleu a l’infant, però, sobretot, parleu amb ell. Dediqueu cada dia una estona de qualitat a conversar i jugar amb el nen o la nena.
 • Escolteu-lo amb atenció i interpreteu el seu llenguatge corporal, els seus gestos i els sons que emet perquè és la seva manera de comunicar-se.
 • Converseu amb el nen o la nena encara que no parli amb l’ajut de recursos comunicatius que l’infant tingui en cada moment evolutiu, com el somriure, el plor, la mirada, els gestos, les conductes d’assenyalar, etc.
 • Quan parleu, feu servir un llenguatge clar i entenedor, amb un vocabulari ric, i eviteu les paraules que l’infant pronuncia malament i «infantilitzar» el llenguatge.
 • Quan li parleu, feu-ho de cara i a prop, de manera que pugui observar com la vostra boca modula les paraules.
 • Anuncieu-li el que farà i descriviu el que està fent durant les activitats quotidianes perquè aprengui també el nom de l’acció o la situació.
 • Oferiu-li l’oportunitat de relacionar-se amb altres infants de la seva edat per afavorir el desenvolupament de la seva comunicació, el desenvolupament social i un coneixement més ampli de les seves pròpies possibilitats.
 • Adreceu-vos-hi amb paraules concretes, referint-vos a situacions immediates, utilitzant frases curtes i senzilles, i sempre de manera afectiva.

Activitats:

 • Repetir qualsevol so que el bebè emeti, com vocalitzacions, ploricons, esternuts, etcètera, fent torns amb ell com si s’establís un diàleg entre tots dos.
 • Jugar a produir sons consonàntics i col·locar la mà del bebè suaument damunt els òrgans actius de l’adult: llavis, coll, pit…
 • Descriure les activitats quotidianes (el bany, el canvi de bolquer, l’alimentació, treure o posar la roba, etcètera) emprant diferents recursos expressius com si fossin històries fantàstiques.
 • Ensenyar al menut làmines grans amb dibuixos d’objectes que emeten sons i imitar-los: rellotge, telèfon, moto, cotxe, tren, avió, campana, sirena d’una ambulància…
 • Pronunciar de manera clara i entenedora el nom de l’objecte que l’infant vulgui procurant que vegi el moviment dels llavis de l’adult i animant-lo a produir sons per demanar-lo.
 • Al llarg de les activitats quotidianes, formular preguntes com ara «Què vols que et doni? On és? Com es diu?», oferint la resposta i tornant a formular la mateixa pregunta.
 • Col·locar damunt la taula diferents objectes d’ús habitual, demanar-los d’un en un i felicitar l’infant cada vegada que us el doni.
 • Jugar amb els ninos com si emetessin cadenes de vocals: «aaaaa, eeeee, iiiii, ooooo, uuuuu». En altres moments, emetre cadenes de síl·labes: «pa-pa-pa, ma-ma-ma, ba-ba-ba», etcètera.
 • Proporcionar-li contes de tota mena (de cartró plastificat, de plàstic, de tela) i revistes. Animar-lo que giri els fulls mentre l’adult anomena els personatges i objectes que hi surten. Celebrar qualsevol intent de so que faci el nen com si hagués anomenat la imatge.
 • Cantar cançons molt senzilles i animar-lo a repetir-les junts.
 • Demanar-li que assenyali les imatges d’un conte que coneix molt bé mentre se li torna a explicar.
 • Gravar els sons que el nen produeix i reproduir-los quan està en silenci.
 • Sempre que l’infant assenyali alguna cosa que vulgui (aigua, pa, una joguina…), animar-lo perquè la demani amb sons i procurant que, progressivament, assagi i millori la pronunciació: ha d’escoltar l’adult pronunciar el nom, però no se li han de corregir els intents que faci.
 • Jugar amb ell a cridar de diferents maneres el pare, la mare, el seu nino preferit, etcètera: molt alt, baixet, cridant, marcant les síl·labes, allargant els finals…
 • Cantar una cançó que conegui repetint una sola síl·laba senzilla: «la-la-la-la». Anar canviant la síl·laba.
 • En passejar pel carrer, jugar a On és?: «On és l’arbre? On és el núvol? On és el gos?», etcètera.
 • No fer-li creure que entenem el que ens demana quan ho fa amb gestos i preguntar-li «Què vols?», encara que sapigueu què us està demanant. Es tracta d’estimular-lo perquè s’expressi oralment.
 • Utilitzar contes d’imatges per descriure els objectes que hi surten i, més tard, proposar-li que ho expliqueu entre tots dos a una altra persona, com ara el pare, la mare, els avis, un nino…
 • Explicar, amb l’ajut d’algun dels seus ninos, històries sobre com n’és, d’útil, fer servir el llenguatge per aconseguir el que volem: «I llavors aquest nino tenia molta set, però no sabia dir “Vull aigua” i ningú no sabia que tenia set…».
 • Ensenyar-li fotografies de familiars i, a mesura que vagi assenyalant-los, dir-ne el nom. Demanar-li que repeteixi l’activitat ell tot sol.
 • Mirar per la finestra de casa i jugar a dir què veieu: cada un ha de dir un element mentre assenyala on és.
 • Preparar una capsa amb objectes d’una mateixa família (animals, mitjans de transport, objectes de la cuina…). Mostrar els objectes un per un mentre dieu el nom de cada un i establir una conversa sobre aquests objectes en la qual l’infant elabori espontàniament frases amb aquests noms.
 • Aprofitar, quan estigui jugant sol, per preguntar-li a què juga, amb què juga…
 • Descriure un objecte conegut de la casa sense anomenar-lo perquè el busqui i el doni a l’adult.
 • Demanar-li que col·loqui alguns objectes en un lloc determinat que estigui al seu abast.
 • En tornar d’una sortida, demanar-li que expliqui què ha fet, on ha anat, què ha vist, amb qui hi anat…
 • Mentre passegeu, compreu al supermercat, etcètera, comentar el recorregut, el que està veient, el que hi ha als prestatges…, demanar-li que fiqui algun producte en una bossa, etcètera.

 

Etiquetas:

La importancia del desarrollo del lenguaje en niños de 0 a 3 años. Sugerencias y actividades

miércoles, 7 noviembre 2018 | A partir de 0 años, aprendizaje | No hay comentarios

El lenguaje verbal o habla es fundamental en el desarrollo del niño y cumple una función de comunicación, socialización y auto control de la propia conducta, convirtiéndose en un instrumento importante en su actividad cognoscitiva.

Desde las primeras semanas de vida, los niños interpretan miradas, sonrisas y rostros de las personas que se encuentran a su alrededor y tienen necesidad de comunicarse con los adultos que los rodean, motivo por el cual se esfuerzan por reproducir los sonidos que oye. Este esfuerzo será mayor o menor dependiendo de la motivación y gratificación que reciban de su entorno.

El niño necesita estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, y aprende hablar si está rodeado de adultos que le hablan, siendo el adulto el modelo de aprendizaje que lo estimula a emplear el lenguaje como instrumento comunicativo. Por ello es fundamental la estimulación adecuada en el desarrollo del lenguaje para que tome consciencia y posteriormente hable con éxito. Los ejercicios diarios desde edades tempranas favorecen el desarrollo del habla.

Hablamos… es una nueva colección que desarrolla el lenguaje, fomenta la observación y estimula la imaginación de los más pequeños de una forma divertida. A través de un paseo por el parque y de las rutinas previas a la hora de acostarse, se ofrece una conversación para motivar al niño a que hable y haga sus primeras asociaciones de imágenes, sonidos y palabras. Ha sido realizada por especialistas en Lenguaje Infantil.

      

Sugerencias:

 • Habla al niño, pero, sobre todo, habla con él. Dedica cada día un tiempo de calidad a la conversación y al juego con el niño.
 • Escúchale con atención e interpreta su lenguaje corporal, sus gestos y los sonidos que emite porque es su forma de comunicarse.
 • Conversa con el niño aunque aún no hable, utilizando los recursos comunicativos que tenga el niño en cada momento evolutivo, como la sonrisa, el llanto, la mirada, los gestos, las conductas de señalamiento, etc.
 • Al hablar utiliza un lenguaje claro y sencillo, con un vocabulario rico sin incorporar las palabras mal pronunciadas que utiliza el niño ni «infantilizar» el lenguaje.
 • Háblale de frente, colocando el rostro cerca de la cara del niño para que este pueda observar cómo la boca del adulto modula las palabras.
 • Anuncia al niño lo que va a hacer o describe lo que está haciendo durante las actividades cotidianas para que aprenda también el nombre de la acción o situación.
 • Ofrece al niño la oportunidad de relacionarse con otros niños de su edad para favorecer el desarrollo de su comunicación, el desarrollo social y el mayor conocimiento de sus propias posibilidades.
 • Al dirigirte al niño utiliza palabras concretas, refiriéndote a situaciones inmediatas, utilizando frases cortas y sencillas y todo ello rodeado de un clima afectivo.

Actividades:

 • Repetir cualquier sonido que emita el bebé, como vocalizaciones, hipidos, estornudos, etcétera, haciendo turnos con él como si se estableciera un diálogo entre los dos.
 • Jugar a producir sonidos consonánticos y colocar la mano del bebé suavemente sobre los órganos activos del adulto: labios, garganta, pecho…
 • Describir las actividades cotidianas (el baño, el cambio de pañal, la alimentación, quitar o poner la ropa, etcétera) utilizando diferentes recursos expresivos como si fueran historias fantásticas.
 • Mostrar al bebé láminas grandes con dibujos de objetos que emiten sonidos e imitarlos: reloj, teléfono, moto, coche, tren, avión, campana, sirena de una ambulancia…
 • Pronunciar de forma clara el nombre del objeto que el niño desee permitiendo que el pequeño vea el movimiento de los labios del adulto y animándole a producir sonidos para pedirlo.
 • A lo largo de las actividades cotidianas, formular preguntas como «¿qué quieres que te dé?, ¿dónde está?, ¿cómo se llama?», ofreciendo la respuesta y volviendo a formular la misma pregunta.
 • Colocar sobre la mesa diferentes objetos de uso habitual, pedirlos uno a uno y elogiar el logro cuando el niño los entregue.
 • Jugar con los muñecos como si emitieran cadenas de vocales: «aaaaa, eeeee, iiiii, ooooo, uuuuu». En otros momentos, emitir cadenas de sílabas: «papapa, mamama, bababa», etcétera.
 • Proporcionar todo tipo de cuentos (de cartón plastificado, plástico, tela) y revistas. Animar al niño a que pase las hojas mientras el adulto nombra los personajes y objetos que aparecen en ellas. Festejar cualquier intento de sonido por parte del niño como si hubiera nombrado la imagen.
 • Cantar canciones muy sencillas y animarlo a repetirlas juntos.
 • Pedirle al niño que señale las imágenes de un cuento que conoce muy bien mientras se narra de nuevo.
 • Grabar los sonidos que produce el niño y reproducirlos cuando está en silencio.
 • Siempre que el niño señale algo que desea (agua, pan, un juguete…), animarlo para que lo solicite con sonidos procurando que, progresivamente, ensaye y mejore la pronunciación: debe escuchar al adulto pronunciar el nombre, pero nunca hay que corregir los intentos del niño.
 • Jugar con él a llamar de distintas formas a papá, a mamá, a su muñeco preferido, etcétera: muy alto, bajito, chillando, marcando las sílabas, alargando los finales…
 • Cantar una canción que conozca repitiendo una sola sílaba sencilla: «la, la, la, la». Ir cambiando la sílaba.
 • Al pasear por la calle, jugar al ¿dónde está?: «¿dónde está el árbol?, ¿dónde está la nube?, ¿dónde está el perro?, etcétera».
 • No dar la sensación de que comprendemos lo que nos pide cuando lo hace mediante gestos, preguntarle «¿Qué quieres?» aunque sepamos lo que nos pide. Se trata de estimularlo para que lo diga de forma oral.
 • Utilizar cuentos de imágenes para describir los objetos que aparecen, para luego proponerle que se lo contemos entre los dos a otra persona, a papá, a mamá, a los abuelos, a un muñeco…
 • Contar, apoyándonos en alguno de sus muñecos, historias sobre lo útil de usar el lenguaje para conseguir lo que queremos: «Y entonces este muñeco tenía mucha sed, pero no sabía decir «Quiero agua» y nadie sabía que tenía sed…».
 • Mostar fotos de familiares y conforme van señalando a cada uno de los que aparecen decir su nombre. Pedirle al niño que repita la actividad él solo.
 • Mirar por la ventana de casa y jugar a qué vemos: cada uno dirá un elemento a la vez que señala el lugar en el que está.
 • Preparar una caja con objetos de una misma familia (animales, medios de transporte, objetos de la cocina…). Mostrar uno a uno los objetos diciendo el nombre y establecer una conversación sobre ellos en la que el niño espontáneamente elaborará frases con esos nombres.
 • Cuando esté jugando solo, aprovechar para preguntarle a qué juega, con qué…
 • Dar la descripción de un objeto conocido de la casa sin nombrarlo para que el niño lo busque y se lo entregue al adulto.
 • Pedir que coloque algunos objetos en un lugar determinado que esté a su alcance.
 • Al volver de una salida, pedirle que cuente qué hizo, adónde fue, qué vio, con quién fue…
 • Durante un paseo, la compra en el supermercado, etcétera, comentar el recorrido, lo que están viendo, qué hay en los estantes, pedir que coloquen en la bolsa de la compra algún producto…

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Las emociones de «El Principito»

El Principito es un libro universal y para lectores de todas las edades debido a que sus grandes aportaciones van dirigidas a la humanidad: esa es la razón de su gran éxito y de que haya traspasado las barreras del tiempo, de que se haya traducido a muchísimos idiomas y de que lo lean todo tipo de personas.

El Principito tiene diferentes lecturas: cuando lo leemos de pequeños, nos quedamos principalmente con la historia de un niño que vive en un planeta diminuto y realiza un gran viaje por el universo. Cuando lo volvemos a leer de mayores, nos fijamos en un montón de frases que exigen un análisis profundo y filosófico.

El fin de Descubre las emociones y los valores con El Principito es dar a conocer a los más pequeños a ese maravilloso personaje que es el principito y que, de esta manera, puedan identificar las emociones y valores que transmite el cuento.

Es un libro que puede ser leído en solitario y también permite una lectura interactiva del niño con el adulto, en la que este proponga preguntas que faciliten que el niño identifique sus emociones y los valores a partir de la historia, por ejemplo:

¿Por qué era feliz el prinicpito?

¿Cuándo te sientes tú feliz?

Solo o acompañado, el niño empezará a conocer el precioso mensaje de El Principito.

Este mes también llegan a las librerías otros libros de El Principito para los más pequeños con los que aprenderán sus palabras, los números, los colores y podrán disfrutar del cuento con una pequeña adaptación.

Etiquetas: , , , , , , ,

Palabras con corazón

jueves, 6 septiembre 2018 | A partir de 0 años, aprendizaje, valores | No hay comentarios

Hoy sale a la venta un precioso libro que reivindica el valor de las palabras. Hay que concienciar sobre el uso de las mismas, ya que dependiendo de cuáles y en qué forma las utilicemos, podemos herir la sensibilidad de las personas que nos rodean. Y es que, al final, aquello que decimos llega al corazón de los demás.

De la mano de nuestra colección Cubilete, «Palabras con corazón», escrito por Kate Jane Neal, enseñará a los más pequeños el valor que reside detrás de aquello que decimos. Las hay de muchos tipos y nos sirven para describir todo aquello que nos rodea: desde algo tan grande como el universo hasta algo tan pequeño como una hormiga.

Hay palabras que hacen llorar.

Y palabras que hacen reír.

El mundo puede ser un lugar mejor… ¡gracias a las palabras que eliges decir!

Descubre el mundo

Como venimos advirtiendo, la vuelta de las vacaciones de este año será un poco menos dolorosa. Traemos un plan de novedades en septiembre de lo más variado, entretenido y divertido. Desde la Editorial Bruño los más pequeños de la casa siempre han sido muy importantes. Nuestra voluntad didáctica para fomentar el correcto desarrollo cognitivo y asociativo de los pequeños está presente en muchos de nuestros títulos.

Hoy os presentamos tres libritos geniales que podréis disfrutar junto a los peques a partir del mes que viene. Descubre el mundo es el nombre de esta serie que ayudará a los lectores a aprender las formas, los animales, muchísimas palabras nuevas, los animales de la granja, y muchas cosas más, a través de sencillas ilustraciones y un original desplegable final con el que asociar y practicar todo lo aprendido en las páginas previas. Suena bien, ¿verdad?

Descubre el mundo. AnimalesCada animal aparece ilustrado y con su nombre para que los niños puedan asociar imagen y palabra, ayudándole así a desarrollar su inteligencia lógica y su vocabulario.

 

Descubre el mundo. Formas: El niño relacionará imagen con palabra y conceptos geométricos con objetos que tienen esa forma, desarrollando así su inteligencia lógica y su vocabulario.
Al final del libro aparece un original desplegable donde el niño deberá buscar ¡y encontrar! las formas geométricas que ha visto en las páginas previas.

Descubre el mundo. La granja: Este libro presenta a los más pequeños el mundo de la granja: quienes trabajan y viven en ella, los distintos animales que puede haber allí (vacas, caballos, aves), la variedad de alimentos que allí se cultivan (frutas, verduras…) y las máquinas que permiten trabajar la tierra.

 

 

 

Etiquetas: , , , ,

Mi primer libro-puzle. Palabras

miércoles, 27 junio 2018 | A partir de 0 años, aprendizaje | No hay comentarios

Un original libro-puzle con el que el niño aprenderá sus primeras palabras de forma divertida. Al mismo tiempo, desarrollará su capacidad psicomotriz potenciando la observación, la asociación y la manipulación, ya que deberá encajar las piezas extraíbles en el lugar correspondiente.

¡Incluye un libro y piezas encajables repartidas por bloques temáticos!

Títulos de la colección

Libros para mamá

viernes, 20 abril 2018 | A partir de 0 años | No hay comentarios

 Mamá se lo merece tooodooo, ¿no crees? Por eso lo mejor es decirle siempre «Te quiero» y si es con un libro que podéis compartir los dos, mejor.

Te quiero, mamá, muestra la relación tan especial que existe entre un niño y su mamá con espectaculares ilustraciones llenas de ternura. Para que madres e hijos disfruten juntos del mágico momento de leer un cuento.

 

 

 

En Te quiero un montón, Garbancito averiguará de cuáaaaaaantas formas lo quiere su mamá. Este precioso álbum de gran formato y con magníficas ilustraciones muestra cómo un momento cualquiera en la vida de una madre y su pequeño puede convertirse en la más tierna de las historias.

 

 

Todas nuestras madres se merecen un beso, un abrazo, ¡una gran MEDALLA!

 

Etiquetas: , ,

Esta semana potenciamos la concentración

Esta semana salen a la venta cuatro libros para los más pequeños que les van a permitir desarrollar su capacidad psicomotriz potenciando la observación, la asociación y la manipulación.

Busca las parejas

Dos libros basados en el clásico juego del Memory. Mientras los niños desarrollan la memoria y la capacidad de observación, descubren todos los secretos que se esconden en el jardín y en el mundo submarino.

      

 

Mi primer libro-puzle

Dos cajas de formato grande que contienen un original libro-puzle y 12 piezas extraíbles. Con ellos el niño aprenderá los colores y las palabras de forma divertida mientras encaja las fichas.

Etiquetas: , , , , , , , , , , ,

Abierta la convocatoria para el «Concurso de Cuentos Cortos»

martes, 5 diciembre 2017 | A partir de 0 años, Concursos, Noticias | No hay comentarios

Para enriquecer la colección Proyecto 0 a 3 años, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) y Bruño convocamos este concurso de cuentos, cuyo premio será la publicación del cuento ganador más 1.000 euros como anticipo de derechos de autor.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. El Concurso tendrá como objeto la redacción de cuentos dirigidos a niños de 0 a 3 que desarrollen las capacidades contempladas en esta colección:

• Lingüista
• Psico-motora
• Sensorial
• Emocional
• Lógico-Matemática

2. Estará destinado a niños comprendidos entre 0 y 3 años.
3. Los cuentos no han de sobrepasar 2 folios.
4. Solamente podrán presentar cuentos autores mayores de edad. Los cuentos deben ser obras originales, que no hayan optado a ningún otro premio y que no tengan comprometidos los derechos de autor.
5. Los cuentos han de estar escritos en español. En el caso de incluir ilustraciones, éstas deben venir en formato JPEG.
6. Cada autor podrá presentar un máximo de cinco cuentos diferentes al concurso, remitiéndolos en la plantilla oficial del concurso (descargar) antes de las 23:59 del día 31 de marzo de 2018 por correo electrónico exclusivamente a concurso@waece.org.
7. Los premios se sujetan a la normativa fiscal aplicable. La participación en el presente certamen implica la total aceptación de estas bases y de los avisos legales recogidos en las correspondientes páginas web.

Cualquier trabajo que no cumpla estos requisitos queda automáticamente descartado.

UNICAMENTE SE ACEPTARÁN CUENTOS ENVIADOS EN LA PLANTILLA OFICIAL QUE PUEDE SER DESCARGADA EN ESTE ENLACE. La plantilla se compone de los siguientes TRES apartados:

-Datos identificativos del autor y del cuento. Aceptación de las Bases.
-Cuento
-Sobre el Autor, breve currículum y currículum ampliado (opcional)

SECRETARIA

La Secretaría Técnica del Concurso correrá a cargo de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). Calle de la Estrella Polar, 7 Bajo-der., 28007 Madrid, España. Tel.: 91 501 87 54 Fax: 91 504 18 21. Lugar donde se remitirán los originales por e-mail (concurso@waece.org), y se realizarán los trabajos de organización.

EL JURADO.

El Jurado está compuesto por las siguientes personalidades:

• El Presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) (o en quien él delegue) que actuará de Presidente.
• El Jefe de Ediciones de Editorial Bruño (o en quien él delegue) que actuará de Secretario
• Personalidades de reconocido prestigio del mundo de la edición y de la educación infantil.

Del funcionamiento del Jurado:

Los cuentos recibidos en la Secretaria Técnica del Concurso serán distribuidos de manera aleatoria y por partes iguales entre cada miembro del jurado quien procederá a la lectura de los cuentos que ha recibido y se procederá a una primera selección de los que pasaran a formar parte de la final del concurso. Dichos cuentos tendrán la condición de finalistas.

Los cuentos seleccionados se enviarán a todos los miembros del Jurado, quienes se reunirán en sesión especialmente convocada con objeto de proceder a la proclamación de ganadores.

Cada miembro del Jurado otorgará a cada cuento una puntuación del 1 al 10. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del jurado exista una diferencia de tres o más enteros serán automáticamente excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. Serán proclamados ganadores aquellos que obtengan las mayores puntuaciones.

Las deliberaciones del Jurado serán secretas, levantándose acta únicamente del resultado final.

La resolución del Jurado causará efecto, siendo su decisión inapelable.

El concurso y los premios podrán ser declarados desiertos.

El Jurado interpretará y resolverá las incidencias que se registren durante el desarrollo del Concurso y que no estén explícitamente contempladas en estas Bases.

Más información en www.http://waece.org/

Etiquetas: , ,

5 DE JUNIO – DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

«Estoy con la naturaleza”, ese es el lema que, mediante la participación ciudadana a través de las redes sociales, ha sido escogido este año para la conmemoración del Día del Medio Ambiente. Como siempre, desde que la festividad se pusiera en marcha, el 5 de Junio será la jornada de reflexión sobre el devenir del planeta, los acuerdos implantados y las futuribles actuaciones.

Un día importante, de los de señalar a principio de año en el calendario. Así que no lo desaprovechéis, haced que el día se convierta en un vehículo para fomentar la sensibilización de mayores y pequeños, unidos, por un mundo mejor.

Pero ya sabes que, además de estas 24 horas, el planeta necesita que te conviertas en un agente activo todos los días del año. Y el hábito desde pequeños es imprescindible para hacer más sencilla esta tarea. Nosotros, con la esperanza de aportar nuestro granito de arena, os proponemos una serie de lecturas infantiles donde fomentar este espíritu entre los más pequeños:

Hoy queremos hacer especial mención a cuatro de nuestros títulos clave. Empezamos por El día de la naturaleza, a través del cual podrás desplazarte hacia 8 lugares distintos a lo largo del año y conseguir entender cómo cambia la fauna y la flora del lugar.

Otra de nuestras recomendaciones es Las cuatro estaciones en un día, libro con el que te adentrarás en un viaje junto a Anabel y su perro Chispa. Un solo día de aventuras que te servirá para conocer las cuatro estaciones. Además, por si todavía no estáis convencidos, cada página cobrará fuerza y vida a través de la música de Vivaldi. Todo un lujo.

Esperamos que los disfrutéis y entre todos cuidemos nuestro medio ambiente, que la naturaleza se lo merece 🙂

¡Ah, y que no os olvide cumplir con la tradición y plantar un árbol!